Spoločnosť

SPOĽAHLIVÝ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC

Spoločnosť PASUV má takmer desaťročnú tradíciu na trhu práce.

Patríme k stabilným firmám, ktoré sa špecializujú na oblasť stavebníctva a inštalačných prác. Od roku 2013 poskytujeme svoje služby na Slovensku a v zahraničí, pričom sa sústredíme najmä na Nemecko.

NAŠE SLUŽBY

V dlhodobom horizonte je cieľom a primárnym zámerom spoločnosti PASUV zabezpečiť pre klientov stabilné, perspektívne a dlhotrvajúce pracovné pozície, kde môžu prezentovať svoju šikovnosť, zdatnosť a odviesť tak maximálne kvalitnú prácu.

Naši profesionálni pracovníci majú bohaté skúsenosti na Slovensku aj v zahraničí, ktoré dokážu pretaviť do plnohodnotnej a riadne odvedenej práce, ktorá je navyše vykonaná v stanovených termínoch a vo vysokom štandarde.

Naše služby poskytujeme súkromným osobám, väčším aj menším investorom a developerom a taktiež pôsobíme na rôznych štátnych či nadnárodných zákazkách.

Sprostredkovávame prácu konkrétnym osobám, preto vždy dbáme na individuálny a ľudský prístup.

Našim zámerom je uľahčiť vstup do pracovného pomeru. Svoje skúsenosti využívame na to, aby sme zabezpečili všetky potrebné informácie, dokumenty a tlačivá, ktoré sú pre klientov nutné.

Poctivým prístupom, vysokou pracovnou morálkou, dôslednosťou a dôveryhodnosťou sme sa vypracovali na popredné priečky v oblasti poskytovania služieb v stavebníctve a priemysle.

Rovnako sme osvedčenými partnermi na personálne zabezpečenie stavieb špecializovanými živnostníkmi. O našich kvalitách vypovedajú konkrétne osoby a tiež rôzne certifikáty, ktorých sme držiteľmi (certifikát manažérstva kvality ISO 9901 a ISO 14001, Dôveryhodná firma, Register solventných firiem a BISNODE AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti, ktorý je uznávaný a vysoko cenený v rámci celej Európskej únie.)

CERTIFIKÁTY


Obchodná filozofia spoločnosti vychádza z hodnôt, ktoré sú základom jej úspešného rozvoja.

Na podporu spomínaných hodnôt bol spracovaný Etický kódex s cieľom zabezpečiť rovnaké pochopenie základných operačných štandardov spoločnosti zamestnancami i manažmentom a súčasne im sprostredkovať očakávania našich zákazníkov.

Zaväzujeme sa k napĺňaniu týchto štandardov a zaisťujeme trvalú kontrolu ich dodržiavania v celej organizácii, pričom sa týmto usilujeme vyhnúť pre naše podnikanie nežiaducim situáciám.

ETICKÝ KÓDEX

Základné princípy

1.1. Ľudské práva

Spoločnosť vyjadruje plný rešpekt voči ľudským právam vedie a bude naďalej v plnom rozsahu sprevádzať všetky jej kroky.

Je našou snahou obchodovať s partnermi, ktorí vedú svoje firmy spôsobom, ktorý je kompatibilný s našou politikou naklonenou ľudským právam a etickému správaniu. Budeme spolupracovať aj so zákazníkmi, aby sme sa uistili, že požiadavky obsiahnuté v zmluvách nie sú v rozpore s ľudskými právami.

1.2. Životné prostredie

Budeme riadiť našu spoločnosť s rešpektom a ohľadom k životnému prostrediu. Za pomoci riadenej kontroly tvorby odpadu, emisií vozidiel a spotreby energií sa pousilujeme minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.

1.3. Miestne spoločenstvá

Naša spoločnosť sa plne zaväzuje, že bude podporovať a napomáhať komunitám, v ktorých pôsobíme, ktoré zahŕňajú podporu charity, sponzorstvo projektov komunít a poskytovanie dobrovoľníkov z radov našich zamestnancov. Vedieme našu spoločnosť s rešpektom a ohľadom na dobro miestnych komunít, pričom vyvíjame kroky, ktoré minimalizujú akékoľvek narušenie spôsobené našou činnosťou. Taktiež napomáhame aj miestnym záujmom pri vytváraní vhodných pracovných pozícií a poskytovaní účinných služieb a produktov.

Štandardy obchodnej praktiky

2.1. Úplatkárstvo a korupcia

Naša spoločnosť rozhodne bojuje proti negatívnym javom ako sú podplácanie a korupcia, nezávisle od toho, v akej forme sa vyskytnú. Dary či pozornosť /pohostenie/ sa môžu ponúknuť tretej strane, len ak sú v súlade s obchodnou praxou v danej oblasti, nevykazujú vysokú hodnotu a nemôžu byť interpretované ako podnet k obchodu. V prípade neistoty sa zriadi dozor, ktorý predstavuje spravidla riaditeľ spoločnosti. Za žiadnych okolností sa nesmú tretej strane /osobe/ alebo jednotlivcom z organizácií klientov, odovzdať žiadne finančné dary alebo iné stimuly.

Zisky za služby a produkty spoločnosti, ako aj nákupy produktov a služieb od dodávateľov sa smú zabezpečovať len na základe kvality, výkonu, ceny, hodnoty a výhody pre spoločnosť a v žiadnom prípade nie na základe prísľubu, prijatia alebo doručenia podnetov vo forme platieb, darov, pozorností alebo zábavy v akejkoľvek forme.

2.2. Politické príspevky

Naša spoločnosť nedotuje politické strany.

2.3. Zachádzanie so zákazníkmi /jednanie/

Spoločnosť vysoko hodnotí a buduje vzájomnú dôveru a istotu vo vzťahoch ku svojim zákazníkom. Všetci zamestnanci by sa mali usilovať zákazníkom za ich úhrady poskytovať čo najlepšie, ale transparentné služby.

2.4. Externí dodávatelia

Všetci dodávatelia majú nárok na férový prístup a zároveň všetci potenciálni dodávatelia by mali mať primerané možnosti na získanie zákazky od našej spoločnosti. Je našou stratégiou vyplácať dodávateľov včas, v súlade s dohodnutými podmienkami obchodu. Na druhej strane, našim dodávateľom sme stanovili, v zmysle nášho etického kódexu, vysoké štandardy.

2.5. Konkurencia

Naša spoločnosť bude vždy súťažiť na trhu dôrazne, ale férovým a etickým spôsobom. Konkurenčný úspech je postavený na poskytovaní hodnôt a kvalitných služieb. Konkurencia by sa nemala podceňovať. Pri kontakte s konkurenciou by sa zamestnanci mali vyhnúť diskusii o interných skutočnostiach a nevhodnému získavaniu informácií o obchodných tajomstvách konkurencie, či získavať iné utajované informácie.

2.6. Súlad so zákonom

Budeme plne konať v zhode so všetkými príslušnými domácimi a medzinárodnými zákonmi a bude konať v súlade s miestnymi smernicami a pravidlami, vrátane tých, ktoré sú špecifické v našom odvetví, a ktoré upravujú naše činnosti.

Je zodpovednosťou vedenia zabezpečiť, prijatím právnych alebo iných pokynov, že si uvedomujú všetky práva a predpisy , ktoré by mohli ovplyvniť našu oblasť podnikania.

2.7. Naše záväzky k našim zamestnancom

Naša spoločnosť je zaviazaná optimalizovať individuálne a obchodné záležitosti prostredníctvom najlepších ľudí na všetkých stupňoch a vytvárať prostredie, v ktorom zamestnanci chcú a sú schopní prispievať k úspechu spoločnosti. Pre dosiahnutie takéhoto pracovného prostredia, v ktorom panuje tímový duch a odovzdanosť cieľom a hodnotám, spoločnosť zabezpečí, že k jednotlivým zamestnancom sa pristupuje férovo, s dôstojnosťou a rešpektom.

2.8. Národné predpisy

V jednaní s našimi zamestnancami budeme konať v súlade s národnými regulačnými podmienkami a zamestnávateľskými povinnosťami vo vzťahu k zamestnancom v zmysle príslušných pracovných alebo sociálnych zákonných noriem platných v oblasti bezpečnosti a jednotlivé predpisy musia byť rešpektované.

Zdravie a rovnocennosť

3.1. Rovnaké možnosti

Vážime si všetkých našich zamestnancov za ich príspevok k nášmu podnikaniu a zaväzujeme sa, že ich príležitosti na služobný postup budú rovnaké a nebudú ovplyvnené posudzovaním iných vlastností, ako je ich pracovný výkon, schopnosť a spôsobilosť. Zamestnancom bude taktiež poskytnutá príležitosť rozvíjať ich vlastný potenciál, a ak je to primerané, ďalej rozvíjať ich kariéry v rámci spoločnosti.

3.2. Zdravie a bezpečnosť

Naša spoločnosť kladie najvyššiu prioritu podpore zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov v práci. Predovšetkým, budeme neustále a trvalo preverovať efektivitu našich operačných metód, aby sme čo najlepšie ochránili tých, ktorý pracujú vo vysoko rizikovom prostredí.

3.3. Podmienky zamestnania

Zamestnanci by mali pracovať tak, aby sa vytvárali dlhodobé obchodné vzťahy. Zamestnanci budú platení za odpracované hodiny tak, ako je to stanovené v národnej legislatíve alebo v dohodách alebo stanovené priemyselnými normami.

3.4. Výber zamestnancov

V záujme ochrany našich zamestnancov a zákazníkov, a kvôli povahe nášho obchodu, spoločnosť bude uplatňovať prísne preverovanie a výberové techniky pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.

3.5. Záväzky zamestnancov voči spoločnosti

Zamestnanci musia predchádzať situáciám, v ktorých hrozí porušenie dobrých mravov v obchodnom styku, aj keď okolnosti obchodu by inak nenarušili tieto etické pravidlá alebo príslušné regulačné normy.

3.6. Dôverné informácie

Zamestnanci nesmú používať dôverné informácie, ktoré získajú v čase svojho pôsobenia vo firme, vo svoj osobný prospech a ani nesmú poskytovať takéto informácie tretej osobe v čase svojho pôsobenia vo firme ani po ukončení spolupráce so spoločnosťou. „Dôverné informácie“ sú buď informácie, ktoré boli špecificky označené za dôverné alebo sa inak za dôverné považujú vzhľadom na okolnosti, ktoré ich obklopujú.

Pojem „dôverná informácia“ nezahŕňa informácie vo verejnej oblasti, alebo informácie, ktoré môže zverejniť jednotlivec na to zákonom oprávnený.

3.7. Konflikt záujmov

Každý zamestnanec má povinnosť predísť obchodom, finančným alebo iným priamym či nepriamym záujmom alebo vzťahom, ktoré sú v rozpore so záujmami spoločnosti, alebo ktoré narúšajú jeho lojalitu voči spoločnosti. Je potrebné predchádzať akejkoľvek činnosti, ktorá čo i len naznačuje vznik konfliktu záujmov alebo ju ukončiť, s jedinou výnimkou, ak sa na príslušnom stupni manažmentu dospeje k názoru, že aktivita nie je neetická alebo nevhodná, nenarúša integritu a nie je škodlivá pre reputáciu a postavenie spoločnosti.

3.8. Sociálne siete

Spoločnosť očakáva od zamestnancov, ktorí sa angažujú v sociálnych sieťach na internetových stránkach alebo v skupinách, ktoré na ne odkazujú, že sa budú správať v súlade s hodnotami a politikou spoločnosti. Zamestnanci preto musia dbať na to, aby nebolo poškodené dobré meno spoločnosti, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť zamestnancov a aby neboli ohrození zákazníci a široká verejnosť. Firemné logá a ochranné známky, fotografie, obrázky, videá od kolegov, uniformy, obchodné priestory, budovy a miesta spoločnosti, nie je možné použiť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti. Hanlivé alebo urážlivé komentáre týkajúce sa spoločnosti, alebo niektorého z jej zamestnancov, kolegov, partnerov, zákazníkov alebo spolupracovníkov by nikdy nemali byť zverejnené na akúkoľvek sociálnu sieť a osobné blogy – príspevky a komentáre by mali obsahovať jasné vyhlásenie o tom, že zverejnené názory sú názory autora a nereprezentujú pohľad celej spoločnosti.

3.9. Implementácia /realizácia/

Tento etický kódex sa musí prijať ako minimálny štandard a musia sa s ním oboznámiť všetci členovia manažmentu. Bude publikovaný na našej www stránke, alebo iným vhodným spôsobom.

Podnety, návrhy a kontrola

4.1. Monitoring dodržiavania

Pravidelne monitorujeme súlad s týmto etickým kódexom, pričom využívame spätnú väzbu z rôznych zdrojov, akými sú informačné linky, interný/externý audit a reporty manažmentu.

4.2. Oddanosť zásadám

Pretože naša spoločnosť je zameraná na udržanie vysokých etických štandardov pri realizácii svojich obchodov, praktiky akéhokoľvek druhu, ktoré nie sú v súlade s princípmi našej spoločnosti, nebudú tolerované. Oddanosť týmto princípom je podmienkou zamestnania v spoločnosti. Preto akákoľvek činnosť zamestnanca, ktorá vedome a nedbalo narušuje spomínanú etickú politiku môže vyústiť až do disciplinárneho konania a kde bude potrebné, tak sa konflikt bude riešiť aj právnou cestou.