COVID opatrenia

Nemecká spolková vláda rozhodla 13. januára 2021 o sprísnení podmienok pre vstup do krajiny.

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:


1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne/100 tisíc obyvateľov/za posledných 7 dní)
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny status rizikovosti pre jednotlivé krajiny je možné zistiť na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Celé územie Slovenskej republiky je  podľa tohto rozdelenia v súčasnosti z hľadiska výskytu COVID-19 rizikovou krajinou.

Cestujúci z rizikových oblastí musia doložiť negatívny test na SARS-CoV-2 do 48 hodín po vstupe do Nemecka.

Cestujúci z vysokorizikových oblastí a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť max. 48 hodín starý negatívny test.

Rozhodnutie platí bez výnimky, aj pre cestujúcich ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových, vysokorizikových, alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto odporúčame každému občanovi, ktorý zamýšľa do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z tohto nariadenia.

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

Formulár pre vstup do Nemecka

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár  v papierovej podobe:

Na stiahnutie – formulár pre vstup do Nemecka

Povinnosť testovania sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu pobytu.

Informácie o povinnej karanténe od 8. novembra 2020

Spolková vláda Nemecka sa spolu s jednotlivými spolkovými krajinami rozhodla vydať nové záväzné nariadenie. Na základe tohto nariadenia by mali jednotlive spolkové krajiny vydať vlastné nariadenia, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 8. novembra 2020.

Vzhľadom k tomu že nové nariadenie obsahuje závažné zmeny žiadame Vás, aby ste si pred vstupom do krajiny veľmi zodpovedne prečítali pravidlá týkajúce sa karantény a predkladania testov platné v tej spolkovej krajine, ktorá je cieľom Vašej cesty. Potrebné informácie nájdete na internetových stránkach ministerstiev zdravotníctva alebo prislušnych senátnych obvodoch jednotlivých spolkových krajín.

Na základe nového vzorového nariadenia je možné očakávať predovšetkým tieto zmeny:

Za predchádzajúci pobyt v rizikovej oblasti bude považovaná doba počas ktorej sa daná osoba zdržovala kedykoľvek behom posledných 10 dní pred vstupom do Nemecka.

Dotknutá osoba sa bude v cieli svojej cesty izolovať (t.zn. že nastúpi do domácej karantény) na dobu 10 dní.

Pokiaľ sa na dotyčnú osobu nevzťahuje niektorá z výnimiek, smie dotyčná osoba povinnú karanténu ukončiť predložením negatívneho testu najskôr 5 dní po vstupe do krajiny.

Od 17. októbra 2020 zaradilo Nemecko celé územie Slovenskej republiky medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do karantény a absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívny PCR test na COVID-19. Tento test musí byť vykonaný nie viac ako 48 hodín pred vstupom do Nemecka. Po príchode do Nemecka sa cestujúci musí prihlásiť na príslušnom nemeckom úrade zdravia (Gesunheitsamt), ktorý určí príp. potrebu ďalšieho testu.

Testovanie v Nemecku vykonané do 10 dni po príchode je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane cestujúcich, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení. Test môže byť po telefonickom dohovore tiež vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle 116117. Do negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť karantény.

Testovanie sa vykonáva aj na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach, prípadne aj na niektorých cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou, železničnou, autobusovou a lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu (Aussteigekarte). Testovanie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt), kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k príp. ďalším testom na COVID-19, nakoľko v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať. Odporúčame preto cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia (Gesundheitsamt) podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19. Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta/obce alebo poštového smerovacieho čísla ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.

Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú zo všetkých rizikových oblastí/štátov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.

Dodržiavajte zásady R.O.R.

Rúško

Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).

Odstup

Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).

Ruky

Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

Podmienky vstupu do Nemecka

Od 1. augusta 2021 Nemecko rozlišuje dva druhy rizikových oblastí:

  • vysokorizikové krajiny/oblasti s vysokou incidenciou
  • krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

  • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha, ktorými sú AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna a Janssen.
  • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste na COVID-19,
  • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod. od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hod. od jeho vykonania.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

Zachovaná ostáva povinnosť predložiť vyplnený formulár, negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 podľa vyššie uvedených kritérií.

Keďže Slovenská republika nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu COVID-19, pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je v súčasnosti povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka.

Dynamický vývoj výskytu ochorenia na COVID-19 však môže aj krátkodobo zmeniť zaradenie Slovenskej republiky do jednej z vyššie uvádzaných rizikových kategórií, preto odporúčame občanom sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Výnimky

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra a na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.